Logo Erfgooiers

We begeleiden en ondersteunen jou op verschillende manieren.

Verschillende docenten begeleiden en ondersteunen jou tijdens jouw schooltijd.

Op het Erfgooiers College heb je je hele schoolperiode begeleiding van een persoonlijke coach. Samen met je coach stel je jouw persoonlijke leerroute vast. Je maakt afspraken over het niveau waarop je gaat werken, de keuzes die je maakt en de begeleiding die jij nodig hebt.

Je ziet je coach minimaal één keer per week: alleen of in een groepje. Jullie praten over jouw ervaringen: wat gaat goed, wat is moeilijk, waar ben je nieuwsgierig naar?

Ontwikkelgesprekken
De ontwikkelgesprekken helpen je om jezelf beter te leren kennen. Bij de start- en evaluatiegesprekken zijn je ouders daar ook bij. Jij neemt dan de leiding. Je gebruikt je WWW-portfolio om te laten zien wat je doet, waar je trots op bent en aan welke vakken of vaardigheden je nog moet werken.

Tijdens je middelbare schoolcarrière moet je je bezighouden met wat je daarna wilt gaan doen. Om je daarbij te helpen heeft het Erfgooiers College drie decanen. Zij houden zich bezig met:

  • het geven van informatie over verschillende beroepen
  • het geven van informatie over opleidingen na de middelbare school;
  • het geven van advies bij het samenstellen en veranderen van je profiel en vakkenpakket.

Zo organiseren de decanen studie- en beroepenvoorlichting voor de hogere klassen en maken ze bekend wanneer de open dagen van verschillende opleidingen zijn. Daarnaast voeren de decanen gesprekken met jou om te komen tot de keuze van een goed vakkenpakket of een passende vervolgopleiding.

De decanen zijn op donderdag vrij geroosterd. Leerlingen kunnen voor die dag een afspraak maken. Wil je meer weten over het decanaat mavo of over het decanaat havo/vwo/gymnasium klik dan op de link.

Meneer B. Rietveld
Decaan mavo

Mevrouw M. Haasnoot
Decaan havo/vwo/gymnasium

Mevrouw M. Ruis
Decaan havo/vwo/gymnasium

 

Leren kun je leren! En soms heb je daar wat extra hulp bij nodig. PIOS biedt deze hulp ook op het Erfgooiers College. PIOS is van maandag tot en met vrijdag op school aanwezig voor het geven van huiswerkbegeleiding.

Onze begeleiding is persoonlijk en positief en is geschikt voor leerlingen van alle leerjaren. Tijdens de huiswerkbegeleiding begeleiden we leerlingen bij het vinden van de juiste aanpak van het maak- en leerwerk. We helpen met plannen, overhoren de geleerde stof en sturen inhoudelijk bij als dat nodig is. Ons doel is zelfstandig leren leren waarbij je zélf weet hoe je verder kan, ook als het even tegenzit. Met goede cijfers waar je trots op kan zijn.

Een goede communicatie met ouders en de school vinden wij erg belangrijk. Wij houden u daarom dagelijks op de hoogte van de voortgang van uw kind en door de samenwerking met de school zijn de lijntjes met de mentoren en zorgcoördinator kort. En omdat iedere leerling uniek is en zijn eigen verhaal heeft, beginnen we altijd met een kennismakingsgesprek.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een afspraak met u ter kennismaking en om samen met u en uw zoon/dochter een plan van aanpak te maken voor een goede start van het nieuwe schooljaar. Voor aanmelden of meer informatie kunt u ons mailen (erfgooiers@pios.nl).

Voor meer informatie en voor onze tarieven verwijzen we graag naar onze website www.pios.nl.Via de website is het ook mogelijk om uw zoon of dochter direct aan te melden voor de begeleiding.

De zorgcoördinator heeft als taak alles rondom de leerlingenzorg te coördineren. Zij zorgt voor overzicht en structuur in het zorgstelsel en is het aanspreekpunt voor de coaches. De zorgcoördinator op het Erfgooiers College is mevrouw. E.D. de Nood.

De orthopedagoog kan handelingsgericht diagnostiek uitvoeren om mogelijke leer-, gedrags-, sociaal emotionele of persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen en in beeld te brengen welke aanpak en begeleiding nodig zijn. Daarnaast kan zij leerlingen individueel begeleiden, of kan zij de coach ondersteuning bieden in het begeleiden van de leerling en/of klas. De orthopedagogen op het Erfgooiers College zijn mevrouw drs. M. de Bruijn en mevrouw E. Nieuwenhuizen

De remedial teacher begeleidt leerlingen op het gebied
van leerstrategieën en taakaanpak. Zij kan extra individuele instructie en begeleiding bieden voor leerlingen die dit nodig hebben naast de reguliere, klassikale instructie. De remedial teacher op het Erfgooiers College is mevrouw I. van Vuuren.

Heb je gespecialiseerde begeleiding of zorg nodig, dan wordt in overleg met de leerling en ouders/verzorgers hulp van deskundigen binnen of buiten de school ingeschakeld.

Op school is het gebruikelijk dat je met problemen terecht kunt bij jouw mentor of sectorleider. Niet altijd is dat voldoende. Daarom kan je ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan helpen en ondersteunen wanneer je een klacht hebt over seksuele intimidatie of discriminatie.

In deze gevallen zal de vertrouwenspersoon optreden als aanspreekpunt en jou helpen een eind te maken aan deze vormen van intimidatie en, indien nodig, je te begeleiden met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen luisteren naar jouw verhaal, zorgen voor opvang en zoeken samen met jou naar een oplossing. In geval van (vermoeden van) huiselijk geweld nemen de vertrouwenspersonen contact op met Versa Welzijn.

De vertrouwenspersonen zijn:

                         

 

mevrouw S. Rasuli                 de heer G. Mulder

Binnen het Erfgooiers College vinden wij het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen een onafhankelijk persoon hebben waarbij zij een melding kunnen doen of een klacht kunnen indienen als er ongewenste omgangsvormen worden ervaren. Voor het Erfgooiers College is Ingrid van Wezel de externe vertrouwenspersoon. Om continuïteit te waarborgen zal zij, indien nodig, worden vervangen door haar collega Pepita David. De werkzaamheden richten zich op opvang, begeleiding en nazorg. Ingrid (I.M.W.) van Wezel is bereikbaar op 06-553 26 539 of via de mail.

Één van de onderdelen van de zorgstructuur op het Erfgooiers College, is de aandacht voor dyslexie en LSP (lees-/spellingsproblemen). Begeleiding en faciliteiten voor leerlingen waarbij dyslexie of een andere diagnose (dyscalculie, AD(H)D, ASS) is vastgesteld.

Leerlingen waarbij een diagnose is gesteld in de basisschoolperiode, kunnen direct vanaf de start van klas 1 gebruik maken van faciliteiten. Daarvoor hebben wij een kopie van de dyslexieverklaring of de diagnose nodig. Vanaf de derde lesweek nodigen de remedial teacher (mevrouw I. van Vuuren) en de orthopedagogen (mevrouw drs. M. de Bruijn en mevrouw E. Nieuwenhuizen) de leerlingen met een diagnose uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt met de leerling besproken van welke faciliteiten de leerling gebruik wil maken. Dit wordt ingevuld op de dyslexiekaart (zie bijlage) of op de faciliteitenkaart en er wordt een gespreksverslag in magister gezet om docenten te informeren. Wanneer er sprake is van dyslexie wordt met de leerling besproken of de leerling hulples wil volgen voor Nederlands. In klas 2 kan ook voor Engels gekozen worden. Deze hulplessen worden wekelijks op een vast lesuur aangeboden. Ze zijn niet verplicht. Als een leerling er echter voor kiest om de hulplessen te volgen, dan is de leerling wel verplicht om wekelijks aanwezig te zijn. In deze hulplessen wordt met groepjes van maximaal 10 leerlingen aandacht besteed aan de specifieke problemen waar leerlingen met dyslexie tegenaan kunnen lopen.

Tenslotte wordt met de leerling besproken of hij/zij gebruik wil maken van gesproken boeken (alleen bij leerlingen met dyslexie, dit systeem heet TextAid) en of de leerling met de CVS toetsen (leerlingvolgsysteemtoetsen) gebruik wil maken van extra tijd en bij leerlingen met dyslexie of zij gebruik willen maken van gesproken versie.

Wanneer we in overleg met een leerling, mentor/coach, ouders en het intern zorgteam constateren dat er meer begeleiding nodig is dan de mentor/coach kan geven besluiten we soms om een leerling een persoonlijke begeleider toe te wijzen. Er wordt dan samen met de orthopedagoog of de gedragsspecialist (mevrouw M. van Andel) een OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan) opgesteld waarin de doelen vastgesteld worden waaraan de begeleider met de leerling gaat werken.

Op school is er een anti-pestcoördinator en een pestprotocol.

Het uitgangspunt van het beleid rond pesten is:

Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school. Zowel voor de docenten als de ouders, de gepeste leerling, de pester(s) en de ‘zwijgende’ groep leerlingen. Ook heeft de school een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt benaderd en in het geheel niet wordt geaccepteerd.

De anti-pestcoördinator is mevrouw N.M Heijmans.

Het volledige pestprotocol is hier te vinden.

Elk kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op (gratis) advies, voorlichting en ondersteuning bij het gezond opgroeien en opvoeden. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen kinderen en hun ouders hiervoor terecht bij team Jeugd en Gezin van de GGD. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen regelmatig een afspraak aangeboden. Op welke momenten worden leerlingen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen jongeren en ouders bij de GGD terecht? Meer informatie hierover kun je lezen in dit document.