Logo Erfgooiers

Melding van absenties
Wanneer een leerling op een bepaalde dag één of meer lessen niet kan bijwonen, om welke reden dan ook, moet deze afwezigheid direct door de ouder(s)/verzorger(s) worden gemeld via de app van Magister. U kunt in de app niet alleen een ziekmelding doen, maar ook kunt u uw zoon/dochter afmelden voor een afspraak bij de dokter; tandarts etc.

In gevallen waarin de school geen bericht krijgt van een absentie wordt contact opgenomen met thuis.

Verlof voor één dag
Verlof voor één dag
: een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de verzuimcoördinator. Verlofaanvragen voor een bruiloft of een (religieuze) feestdag kunnen uiterlijk één week van tevoren schriftelijk (voorzien van handtekening ouders, naam, klas en datum) worden ingediend. Pas na het verkrijgen van toestemming is de afwezigheid geoorloofd.

Afwezigheid in geval van een begrafenis dient schriftelijk te worden gemeld bij de verzuimcoördinator.

Download hier de verlofaanvraag voor één dag.

Verlof voor meer dan één dag of vakantieverlof buiten de reguliere vakanties
Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (RBL) heeft in een schrijven aan de scholen duidelijk gemaakt dat de scholen niet lichtvaardig met verzoeken voor verlof om mogen gaan. Extra vakantie onder schooltijd wordt onder de leerplichtwet niet toegestaan. Alleen in bijzondere omstandigheden kan verlof worden toegestaan. Verzoeken voor verlof dienen schriftelijk en uitgebreid gemotiveerd worden gedaan bij de rector tot uiterlijk zes weken voor de gewenste datum. Het besluit van de rector wordt schriftelijk medegedeeld. De wettelijke regels omtrent het toekennen van verlof zijn terug te vinden op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL).

Download hier de verlofaanvraag voor meerdere dagen.

Voor vragen over verlof of absentie kunt u contact opnemen met de verzuimcoördinator.