Logo Erfgooiers

Klik hier voor de Informatieavond structuurklas dinsdag 3 oktober

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is het Erfgooiers College in Huizen gestart met een voorziening voor leerlingen op havo/vwo-niveau: de Structuurklas. Onderstaande informatie is met name relevant voor ouders, leerkrachten en IB’ers groep 7/8 die op zoek zijn naar een passende omgeving voor hun kind/leerling in het VO. Voor hen, maar ook voor overige geïnteresseerden uit PO, VO en andere instanties organiseert het Erfgooiers College in oktober een informatieavond.

Er is vastgesteld dat binnen deze regio behoefte is aan een voorziening op havo/vwo-niveau voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. In de Structuurklas van het Erfgooiers College wordt plaats geboden aan havo/vwo-leerlingen die in hoge mate behoefte hebben aan structuur, duidelijkheid en veiligheid. Dit kunnen leerlingen zijn met ASS of ASS-gerelateerde problematiek, maar ook leerlingen met ernstige concentratie- of angstproblematiek of andere, internaliserende klachten.

De Structuurklas biedt extra ondersteuning en valt daarmee tussen de basisondersteuning (wat elke VO-school kan bieden) en de speciale ondersteuning (waarvoor een leerling in het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) terecht kan). Om in aanmerking te komen voor deze voorziening moeten ouders/verzorgers en leerling een intakegesprek hebben gevoerd met de orthopedagoog en de zorgcoördinator van het Erfgooiers College. Aanmelden hiervoor kan vanaf 3 oktober. Ouders moeten bij een aanvraag voor een intakegesprek een ingevulde Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs meesturen. Deze observatielijst vindt u hier. Deze moet ingevuld zijn door de IB’er/leerkracht groep 8. Na het intakegesprek dient de school van herkomst voor de leerling een aanvraag in voor een plek in de structuurklas met een compleet dossier van de leerling. Het aanvraagformulier vind u hier. De aanvraag dient uiterlijk 3 weken na het intakegesprek ingediend te worden. De uiterste datum waarvoor de gehele procedure doorlopen moet zijn is 15 december. Half januari informeert het Erfgooiers College de ouders of hun zoon/dochter een plek in de structuurklas krijgt toegewezen.

De Structuurklas is een aanvulling op het dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in onze regio en is erop gericht ook voor bovengenoemde leerlingen met internaliserende problematiek een gefaseerde overgang van PO naar (regulier) VO te bieden zodat zij thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen is er ook zij-instroom mogelijk tot uiterlijk halverwege het 2e leerjaar.

Voor aanvullende informatie: 035-524 80 20, Erfgooiers College (mevr. M. de Bruijn, orthopedagoog/ mevr. E. de Nood, zorgcoördinator)

Meer informatie over onze structuurklas kunt u lezen in de deze brochure.