Logo Erfgooiers

Wat is Focus?

Focus is een reboundvoorziening die samen met het samenwerkingsverband Qinas en de Volant-scholen is opgezet voor onze leerlingen.
Deze voorziening bevindt zich in het gebouw van het Montessori Lyceum Gooise Meren in Naarden.

Doel Focus

Het doel van Focus is om leerlingen, die om uiteenlopende redenen (dreigen) vast (te) lopen in het VO, tijdelijk een ‘time out’ plek te bieden. Hier kunnen zij in een rustige setting, met intensievere begeleiding aan hun persoonlijke ontwikkeling, problematiek en aan hun schoolwerk werken. Deze periode is gericht op het goed in beeld brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en, hieruit voortvloeiend, handelingsadviezen voor de docenten. De leerling doorloopt een op maat gemaakt traject van 10 à 12 weken. Insteek is dat de leerling daarna weer terugkeert naar de huidige school. In uitzonderlijke gevallen kan een langer traject worden aangeboden of wordt geconstateerd dat de leerling in een andere klas, op een andere school of in een andere vorm van onderwijs beter op zijn/haar plek zal zijn. In dat geval wordt met de leerling en ouders gezocht naar een passender plek.

Route verwijzing naar Focus

Het uiteindelijke besluit om een leerling op Focus te plaatsen is aan het Intern Zorgteam (IZO). Zij zullen dit altijd afstemmen met de bij de leerling betrokken coach en de betreffende sectorleider. Het besluit wordt genomen wanneer een leerling al langere tijd in beeld is bij het zorgteam, er al verschillende interventies zijn gedaan die zijn vastgelegd in het OPP, het niveau en type school passend lijken, maar school toch handelingsverlegen blijft wat betreft de onderwijsbehoeften van een leerling. Dit kan spelen op het gebied van gedrag, maar ook bijvoorbeeld bij het weer langzaam terugkeren naar school na een periode van ziekte, verzuim of thuiszitten.

Zodra school overweegt om Focus in te gaan zetten voor een leerling worden leerling en ouders hiervan op de hoogte gesteld en meegenomen in het proces. Vanuit Focus kan er eerst preventieve ambulante begeleiding geboden worden op school. Wanneer dit niet voldoende effect lijkt te hebben kan overgegaan worden tot (hybride)plaatsing op Focus. Van ouders en leerling wordt medewerking verwacht voor zowel de aanmeldingsprocedure als de plaatsing op Focus, aangezien school met dit besluit aangeeft handelingsverlegen te zijn en niet de (intensieve) begeleiding te kunnen bieden die noodzakelijk lijkt te zijn voor de leerling om zijn schoolcarrière op het Erfgooiers College te kunnen voortzetten.

Focus kan ook ingezet worden wanneer er sprake lijkt van acute onveiligheid voor/door de leerling of voor het docententeam en andere medewerkers van school.

Meer informatie over de praktische gang van zaken op Focus is te lezen in de brochure van Focus

Procedure voor een aanmelding bij Focus:

 1. Het IZO besluit, in afstemming met coach en sectorleider, een leerling voor Focus aan te melden. Het besluit wordt genomen wanneer een leerling al langere tijd in beeld is bij het zorgteam, er al verschillende interventies zijn gedaan die zijn vastgelegd in het OPP, het niveau en type school passend lijken, maar school toch handelingsverlegen blijft wat betreft de onderwijsbehoeften van een leerling. Dit kan spelen op het gebied van gedrag, maar ook bijvoorbeeld bij het weer langzaam terugkeren naar school na een periode van ziekte, verzuim of thuiszitten.
 2. De ondersteuningscoördinator stemt met Focus af of er plek is op Focus of dat er preventieve ambulante begeleiding vanuit Focus opgestart kan worden op school.
 3. De coach en uitvoerend ondersteuner vanuit het ondersteuningsteam informeren leerling en ouders over het voorgenomen traject.
 4. De ondersteuningscoördinator plant een intake in met leerling, ouders en coach bij Focus
 5. Tijdens de intake wordt bepaald wanneer de leerling start bij Focus of wanneer de ambulante begeleiding start en aan welke doelen er gewerkt gaat worden.
 6. Focus stelt een eigen OPP op.
 7. Voor de periode dat de leerling op Focus zit is de coach de contactpersoon voor school, ouders en Focus.
  Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het aanleveren van schoolwerk en toetsen
 8. Na 6 weken vindt er op Focus een tussenevaluatie plaats op initiatief van Focus
 9. Tijdens de tussenevaluatie worden er afspraken gemaakt over het weer langzaam integreren van de leerling in het onderwijs op het Erfgooiers College of over een eventueel ander te doorlopen traject, zoals bijvoorbeeld het oriënteren op een andere vorm van onderwijs.
 10.  Na de periode van 10 tot 12 weken vindt de eindevaluatie plaats. Hierin wordt vastgesteld welke doelen behaald zijn en welke doelen mogelijk blijven staan om overgenomen te worden in het OPP op het Erfgooiers College (of eventueel de nieuwe school). Ook wordt hierin besloten of Focus nog ambulant betrokken blijft of dat het traject helemaal afgesloten wordt.

Focus wordt ingezet vanuit het intern ondersteuningsteam. Voor een eventuele sanctionele lijn zijn de bouwcoördinator en de sectorleider verantwoordelijk.

Brochure Focus