Logo Erfgooiers

Onze onderwijsvisie kan in één woord samen worden gevat: gepersonaliseerd. Het onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. De vernieuwing van ons onderwijs is erop gericht dit gepersonaliseerde onderwijs voor al onze leerlingen tot stand te brengen.

Ons onderwijs is tevens toekomstgericht. Toekomstgericht onderwijs cultiveert en bevordert de van nature nieuwsgierige houding van leerlingen. Ze leren relevante kritische vragen te stellen en strategieën te ontwikkelen om antwoorden op die vragen te formuleren. Op die manier ontwikkelen ze kennis, die ze vervolgens gebruiken om verbanden te leggen en tot nieuwe inzichten te komen. Ze kunnen reflecteren op hun leerproces en met anderen samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Zo brengt het onderwijs leerlingen kennis bij, die hen in staat stelt zich verder te ontwikkelen. Het leert ze hoe ze een leven lang kunnen blijven leren en flexibel met ontwikkelingen kunnen omgaan. Dat hebben ze nodig om in een veranderende samenleving te kunnen functioneren.

De leerling van het Erfgooiers College functioneert in een wereld, fysiek en digitaal, die steeds groter wordt. Tegelijkertijd is er voor de leerling de wereld dichtbij, die de leerling direct raakt in het dagelijks doen en laten. De leerling leeft en werkt in toenemende mate in een netwerksamenleving. Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst naar verwachting steeds verder doorzetten. Het onderwijs op het Erfgooiers College stimuleert de creativiteit van leerlingen. Het moedigt ze aan hun verbeeldingskracht te gebruiken om nieuwe ideeën en producten te bedenken en te ontwerpen. Het leert ze vanuit verschillende perspectieven naar de omringende wereld te kijken en inzichten uit verschillende kennisdomeinen met elkaar te verbinden. Leerlingen leren te experimenteren en in een onbekende situatie stappen te zetten. Ze durven risico’s te nemen en leren omgaan met tegenslagen. Ze leren wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen. Dit wordt ook zichtbaar in de term Wereld Wijd Wijs.

Binnen ons onderwijs willen we:

  • gepersonaliseerd onderwijs bieden,
  • eigen leerroutes mogelijk maken,
  • verdiepen, verbreden en versnellen,
  • modules aanbieden,
  • persoonlijke coaching verzorgen.