Logo Erfgooiers

AANMELDEN BRUGKLAS

De aanmelding voor het schooljaar 2022-2023 voor het leerjaar 1 verloopt in een aantal stappen.
U meldt uw zoon/dochter voor 4 maart 2022 12:00 uur digitaal aan op de website. U ontvangt daarvan een mail ter bevestiging. In deze mail ontvangt u ook informatie over de manier waarop u de inschrijving kunt afronden en de aanvullende informatie aan de school kunt sturen.

Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier stuurt u naar onze leerlingenadministratie. Bij het aanmeldformulier voegt u ook het originele adviesformulier van de basisschool toe. Aanmelden bij meer dan één VO-school is niet toegestaan

Zodra wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, sturen wij te allen tijde binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Mocht deze bevestiging uitblijven, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze leerlingenadministratie (tel. 035-5248021).

Het Erfgooiers College loot niet. Dit houdt in dat elke leerling die tijdig bij ons wordt aangemeld (uiterlijk 4 maart 2022 12:00 uur) bij ons geplaatst kan worden. Uiteraard met het voorbehoud dat de basisschool een advies uitbrengt dat bij ons onderwijs past (minimaal mavo/vmbo TL).

Aanmeldingen die na de aanmeldperiode binnen komen zullen niet meegenomen worden in de aanmeldprocedure. Deze plaatsen wij eerst op een wachtlijst.

Leerlingen die zich bij het Erfgooiers College aanmelden omdat ze zijn uitgeloot bij de school van hun eerste keuze worden bij ons geplaatst op basis van beschikbaarheid. Hier hanteren wij volgorde van aanmelding, ook het tijdstip dat wij het aanmeldingsformulier ontvangen telt dan mee. Het originele adviesformulier is dan niet direct noodzakelijk, een kopie volstaat. Conform de afspraak met de CTC (Centrale Toelatingscommissie van de Kring van VO-scholen Gooi en Vechtstreken) mogen uitgelote leerlingen zich vanaf 8 maart 2022 15:00 uur aanmelden bij een andere school.

Mavo/havo brugklas toelatingscriterium: mavo/ vmbo TL-advies
Havo/vwo brugklas toelatingscriterium: havo-advies
vwo brugklas toelatingscriterium: vwo-advies
vwo+ brugklas toelatingscriterium: vwo-advies
Gymnasium is een keuzemogelijkheid voor alle leerlingen in de vwo- en vwo+ brugklassen.
Voor uitleg doelgroep en aanmelding van de structuurklas klik hier

Leerlingen worden geplaatst op basis van het definitieve schooladvies. In sommige gevallen wordt het schooladvies in april/mei opgehoogd n.a.v. de uitslag van de eindtoets. Bij een uitslag die lager is dan het advies, verandert er niets aan de plaatsing. Valt de uitslag van de eindtoets hoger uit, dan kan de basisschool het advies heroverwegen, met leerling en ouders bespreken en eventueel aanpassen. De basisschool geeft ouders een aangepast adviesformulier. Met dit formulier kunnen ouders het Erfgooiers College verzoeken om hun zoon/dochter op het hogere niveau te plaatsen. Wij kunnen de leerling dan echter niet garanderen dat we hem/haar ook daadwerkelijk in een andere klas op het hogere niveau kunnen plaatsen. Dit gebeurt op basis van beschikbaarheid.

Wij raden ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aan om zo spoedig mogelijk en het liefst voor maart een afspraak te maken met de zorgcoördinator/ brugklascoördinator Ester de Nood.
In een gesprek verkennen we de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuning die de school op dat vlak kan bieden.
Na de sluitingsdatum van de aanmelding (4 maart 2022 voor 12:00 uur) bekijken wij de dossiers om te kijken welke leerlingen een nog niet gemelde ondersteuningsbehoefte hebben.
Als u zelf nog geen contact met ons hebt opgenomen, nodigen wij u binnen zes weken na aanmelding uit voor een gesprek indien wij meer informatie nodig hebben.
Als de ondersteuningsbehoefte van uw kind niet aansluit bij het door onze school vastgestelde schoolondersteuningsprofiel gaan wij met u op zoek naar een andere, passende school voor uw kind.
Voor informatie of met vragen over het aanmelden voor de brugklas kunt u zich wenden tot: mevrouw De Nood, coördinator brugklassen/ zorgcoördinator.