Logo Erfgooiers

Extra hulp en aandacht.

Er zijn allerlei vormen van extra hulp en aandacht voor leerlingen.

De zorgcoördinator heeft als taak alles rondom de leerlingenzorg te coördineren. Zij zorgt voor overzicht en structuur in het zorgstelsel en is het aanspreekpunt voor de coachen. De zorgcoördinator op het Erfgooiers College is mevrouw. E.D. de Nood.

De orthopedagoog kan handelingsgericht diagnostiek uitvoeren om mogelijke leer-, gedrags-, sociaal emotionele of persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen en in beeld te brengen welke aanpak en begeleiding nodig zijn. Daarnaast kan zij leerlingen individueel begeleiden, of kan zij de coach ondersteuning bieden in het begeleiden van de leerling en/of klas. De orthopedagoog op het Erfgooiers College is mevrouw drs. M. de Bruijn.

De remedial teacher begeleidt leerlingen op het gebied
van leerstrategieën en taakaanpak. Zij kan extra individuele instructie en begeleiding bieden voor leerlingen die dit nodig hebben naast de reguliere, klassikale instructie. De remedial teacher op het Erfgooiers College is mevrouw I. van Vuuren.

Heb je gespecialiseerde begeleiding of zorg nodig, dan wordt in overleg met de leerling en ouders/verzorgers hulp van deskundigen binnen of buiten de school ingeschakeld.

 

Eén van de onderdelen van de zorgstructuur op het Erfgooiers College, is de aandacht voor dyslexie en LSP (lees-/spellingsproblemen). Bij binnenkomst in de brugklas vindt er een screening plaats van alle leerlingen op het gebied van spelling.

Indien er problemen gesignaleerd worden, wordt verder onderzoek gedaan. Leerlingen die uitvallen op lezen en spellen volgen één uur in de week hulples om het lezen en spellen te verbeteren. Ook krijgen deze leerlingen een LSP-kaart. Hierop staan maatregelen waarvan deze leerlingen gebruik kunnen maken. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt vastgesteld of de leerling in aanmerking komt voor deelname aan het dyslexie-onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen leerlingen dan een officiële dyslexieverklaring krijgen.

Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben, krijgen een dyslexiekaart waarmee zij gedurende hun hele schoolloopbaan onder meer gebruik kunnen maken van maatregelen als extra tijd, het minder meerekenen van spellingfouten en gebruik maken van speciale versies van lees- of luistertoetsen. Deze leerlingen kunnen één uur per week deelnemen aan de dyslexiehulplessen die in klas 1 voor Nederlands en Engels gegeven worden en in klas 2 naast deze vakken ook voor Frans.

De structuurklas op het Erfgooiers College maakt deel uit van het regulier voortgezet onderwijs op havo-/vwo-niveau. Deze klas is specifiek afgestemd op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van leerlingen met internaliserende problematiek. Meer informatie over onze structuurklas kunt u lezen in deze brochure.